આપનું સ્વાગત છે

એક ખાનાર શાફ્ટ શક્તિ રેખા !

Un arbre mangeur de ligne électrique !

એક વૃક્ષ તેની શાખાઓ કેટલાક વીજ લાઇન પસાર કરવા માટે સમર્થ થવા માટે કાપી જોવા મળી છે. વૃક્ષ આ રેખાઓ ખાય કરશે; કે & rsquo છાપ; પરિણામ & rsquo આપે. મોટા Pacman એક પ્રકારની !!ટૅગ્સ: , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«